Till umu.se

Personalenheten

Personalenhetens uppdrag är att skapa förutsättningar för en samordnad arbetsgivarfunktion, utveckla universitetsgemensam policy, arbeta med övergripande frågor inom personal- och organisationsutveckling samt ansvara för löne- och pensionsadministration

Personalenhetens uppdrag är att driva, samordna och stödja utvecklingen av Umeå universitets arbetsgivarpolitik och personalprocesser, så att verksamhetens kvalitet och konkurrenskraft stärks.

Personalenheten har till uppdrag att skapa förutsättningar för en samordnad arbetsgivarfunktion, utveckla universitetsgemensam policy, arbeta med övergripande frågor inom personal- och organisationsutveckling samt ansvara för löne-, system- och pensionsadministration.

Uppdraget utförs genom operativt och strategiskt stöd så att universitetet kan attrahera, rekrytera, behålla och utveckla samt avveckla kompetens.

Uppdraget innebär mer specificerat att:

  • utveckla arbetsgivarpolitiken, arbetsgivarens varumärke och säkerställa en samordnad arbetsgivarfunktion.
  • utveckla och säkerställa myndighetens arbete med kompetensförsörjning.
  • stödja individ-, grupp- och organisationsutveckling.
  • förvalta, utveckla och effektivisera löne-, pensions- och personalprocesser, stödsystem och rutiner.
  • säkerställa att lagar, förordningar, policies och regler inom personalområdet efterlevs.
  • stödja och hjälpa medarbetare och chefer till goda prestationer.
  • vara en central arbetsgivarfunktion genom expertstöd i strategiska och operativa personalfrågor till chefer och medarbetare. 
  • samverka med och årligen utbilda nya studentrepresentanter (arbetsmiljöombud m fl) i frågor som rör inkludering och psykosocial arbetsmiljö.

Sidansvarig: Personalenheten

Utskriftsversion

För universitetets anställda

Personalrelaterad information

Lediga befattningar

Jobba hos oss